Eisen (2017)

Eisen. 2017

Iron dust on Millimeter paper.  80 cm x 80 cm -

Photo credits: Simone Poltronieri